Västerbotten leder Norrlands konjunkturliga

Västerbotten leder Norrlands konjunkturliga

Västerbotten har en tätposition i den norrländska konjunkturligan. Gävleborgs län står dock för det största rycket, från fjolårets sista plats till nummer två i konjunkturligan. Norrlandsfondens konjunkturbarometer visar också att byggkonjunkturen vänt uppåt i stora delar av Norrland.

Västerbotten har en tätposition i den norrländska konjunkturligan. Gävleborgs län står dock för det största rycket, från fjolårets sista plats till nummer två i konjunkturligan. Norrlandsfondens konjunkturbarometer visar också att byggkonjunkturen vänt uppåt i stora delar av Norrland.

- Av de fem länen är Västerbotten nummer ett i vår mätning, främst tack vare att byggbranschen har ett läge som är bättre än normalt. Läget är bra även för sällanköpshandeln som har ökat sin försäljning och stärkt sin lönsamhet det senaste halvåret. Inom industrin är konjunkturen normal, däremot verkar ökningen i produktionen inom trävaruindustrin ha bromsat in, säger Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

Gävleborgs län står dock för det största rycket, från fjolårets sista plats till nummer två i konjunkturligan.

- Det är det rejäla lyftet i länets byggkonjunktur tillsammans med en ljusnande industrikonjunktur som lyfter Gävleborg, säger Söderström.

I Norrland som helhet har de flesta branscherna förstärkts men utvecklingen hålls tillbaka av en försämring för industrin och transportbranschen. Industrikonjunkturen har försvagats i tre av fem län och sett till hela Norrland är den svagare än förra året. Detta är förmodligen en stor del av förklaringen till att transportbranschen gått från ett starkt till ett normalt läge. Byggkonjunkturen har förbättrats väsentligt och är nu starkare än normalt. Precis som förra året så finns det dock betydande variationer mellan länen. I Gävleborg och Västernorrland har läget förbättrats synnerligen starkt men i Norrbotten har läget istället försvagats markant. Sällanköpshandeln har stärkts avsevärt i Västernorrland och Norrbotten och sett till hela Norrland är branschens konjunktur nu starkare än normalt.

Bland de övriga branscherna sticker främst bilhandeln ut med en kraftig förbättring och där råder nu högkonjunktur. Även IT-konsulterna har haft en fin utveckling och börjar närma sig högkonjunktur.

Konjunkturindex, som grundas på företagens egna bedömningar av konjunkturläget och som kan anta värden mellan –100 och +100, uppgår för Norrland som helhet till +2. Som en tumregel kan man säga att ett index inom intervallet ±15 ses som normalkonjunktur. Det aktuella nuläget kan därmed betraktas som normalt.

Industrins sammanvägda konjunkturindex uppgår i höst till –11. Det är svagare än förra hösten men det aktuella läget kan fortsatt beskrivas som normalt. Det största uppsvinget, och det högsta konjunkturindexet, sett till hela näringslivet uppvisar bilhandeln som lyft från +10 till +55, men även byggverksamheten och sällanköpshandeln visar markanta uppgångar.