Stabil konjunktur i Norrland

Stabil konjunktur i Norrland

​Skuldkrisen i Europa och den osäkerhet den för med sig beträffande efterfrågeläget har inte lämnat det norrländska näringslivet oberört. Men även om optimismen från förra hösten har avtagit har företagen hållit uppe ångan väl. Den tillbakagång som noterats sedan förra hösten har varit begränsad. Företagen i årets undersökning gör sammantaget bedömningen att konjunkturläget är bättre än normalt.

Skuldkrisen i Europa och den osäkerhet den för med sig beträffande efterfrågeläget har inte lämnat det norrländska näringslivet oberört. Men även om optimismen från förra hösten har avtagit har företagen hållit uppe ångan väl. Den tillbakagång som noterats sedan förra hösten har varit begränsad. Företagen i årets undersökning gör sammantaget bedömningen att konjunkturläget är bättre än normalt. Förväntningarna framöver tyder på en tillförsikt i näringslivet och till våren väntas en stabilisering av konjunkturläget. Bäst siffror uppvisar företagen i Norrbotten. Detta framgår av Norrlandsfondens Konjunkturbarometer som presenteras idag.

Varje år görs en undersökning av konjunkturläget i olika branscher i Norrlands fem län baserad på företagens bedömningar av nuläget och deras framtidsprognoser. Det ekonomiska klimatet har dämpats märkbart. Trots detta tycker företagen att konjunkturläget är bättre än normalt. Branschmässigt är det inte oväntat industrin, med sin stora exportkänslighet, som främst känner av den internationella oron. Även detaljhandeln känner av en tillbakagång till följd av att hushållen håller hårdare i plånboken. Datakonsulterna har istället upplevt en konjunkturförstärkning under det senaste året. Här syns till och med tecken på problem med personalbrist, en tydlig varning om en begynnande överhettning.

Utöver det vida branschmässiga konjunkturspannet visar resultaten även på den relativt stora spridningen mellan länen. Norrbotten toppar norrlandskonjunkturen. Svagast bedöms konjunkturläget i Västernorrland.

- Vår konjunkturbarometer visar att företagen förväntar sig ett bättre konjunkturläge till våren. Faktum är att inget län ser en försämring till våren. Det syns inte heller några planer på personalneddragningar inom industrin som helhet, säger Lars-Olov Söderström, VD för Norrlandsfonden.

Det konjunkturindex som sammanfattar stämningsläget i det norrländska näringslivet, och som kan variera mellan –100 och +100 har tagit ett litet steg tillbaka. Fjolårets notering på +24 har nu sjunkit något till +18. Svagast är konjunkturen inom industrin där konjunkturindex i årets mätning uppgår till +3, det vill säga en normalkonjunktur. Datakonsulterna upplevde högkonjunkturen redan i fjol och sedan dess har konjunkturindex där stigit ytterligare, till +55. Detta innebär ett synnerligen starkt konjunkturläge.

Vad är konjunkturindex?

Konjunkturindex, som kan variera mellan -100 och +100, utgör företagens egna bedömningar av det aktuella konjunkturläget. Gränsen för högkonjunktur kan schablonmässigt dras vid index cirka +35/+40. Värdet 0 med en toleransgräns på +-15 enheter anger normalkonjunktur.