Optimism hos norrländska företag

Optimism hos norrländska företag

​Två av tre företag i Norrland upplever höstens ekonomiska klimat som bra eller tillfredställande. Prognoserna inför våren pekar dessutom uppåt i de flesta branscher. Norrbotten har Norrlands starkaste konjunktur. Bäst siffror i den något splittrade konjunkturbilden uppvisar sågverken och tyngst går det för stål- och verkstadsindustri.

Två av tre företag i Norrland upplever höstens ekonomiska klimat som bra eller tillfredställande. Prognoserna inför våren pekar dessutom uppåt i de flesta branscher. Norrbotten har Norrlands starkaste konjunktur. Bäst siffror i den något splittrade konjunkturbilden uppvisar sågverken och tyngst går det för stål- och verkstadsindustri. Detta framgår av Konjunkturbarometer Norrland som Norrlandsfonden presenterar.

Varje år görs en undersökning av konjunkturläget i olika branscher i Norrlands fem län baserad på företagens nulägesbedömningar och framtidsprognoser. Resultatet visar att nedgången i konjunkturen som inleddes under 2008 har fortsatt och förstärkts under året. Trots detta är läget bättre än många befarade vid årsskiftet. Många ekonomiska bedömare målade ett framtidscenario med en djup och långvarig lågkonjunktur. De norrländska företagens rapporter visar att det inte är fullt så dystert. 

- Många företag upplever en svår tid med sviktande marknad och dålig lönsamhet. Trots det finns tydliga ljuspunkter och för vissa branscher har nedgången redan vänts i en uppgång, säger Lars-Olov Söderström, VD för Norrlandsfonden. 

Splittrad konjunkturbild Tillverkningsindustrin har upplevt en stark försämring sedan förra hösten. Konjunkturindex har fallit till -38 från -12 förra hösten. Sämst är läget för verkstadsindustrin, stål och metall samt massa/papper. För trävaruindustrin däremot har konjunkturen vänt uppåt sedan årsskiftet. Den största förbättringen upplevs hos sågverken som under hösten arbetar i en stark konjunktur. Detaljhandeln upplever också en ökad försäljning. Faktum är att prognosen i de flesta branscher visar på en tydlig konjunkturförbättring till våren. Bäst är nu läget i Norrbotten och den sämsta konjunkturen finns i de två sydligaste länen, Västernorrland och Gävleborg. 

Konjunkturindex för Norrland, som är företagens egna bedömningar av konjunkturläget och som teoretiskt kan variera mellan -100 och +100, visar under hösten ett värde på -20. Det indikerar ett läge något sämre än normalkonjunktur men ändå långt från tydlig lågkonjunktur som börjar vid ett index på -40. Tjänster och besöksnäring överraskar positivt 

Både IT-sektorn och företag inom uppdragsverksamhet har tillfredsställande orderläge och lönsamhet. Under de närmaste sex månaderna väntas konjunkturen förbättras avsevärt för IT-sektorn som räknar med nyanställningar. En annan ljuspunkt är besöksnäringen i Jämtland som knappt märkt av någon avmattning under året. Optimismen spirar Inför våren är optimisterna om konjunkturen i stor majoritet. Samtliga huvudbranscher, utom byggnadsindustrin, räknar med en påtaglig förbättring av konjunkturen det närmaste halvåret. Konjunkturindex för hela näringslivet är satt till +1 för våren 2010. 

- Det verkar som att de flesta branscher tycker att botten är nådd. Undantaget är byggbranschen som spår en fortsatt avmattning under nästa år, säger Lars-Olov Söderström. 

Sysselsättningen försämras Sedan i våras har antalet anställda minskat ganska kraftigt, 46% av företagen har minskat antalet anställda det senaste halvåret mot 20% som ökat sin personal. Det är framförallt industrin där 56% av företagen skurit ned på personalen och endast 12% nyrekryterat, som ligger bakom nedgången. Det är endast uppdragsverksamheten som redovisar en mindre ökning av antalet anställda. Under det närmaste halvåret ser nedgången ut att fortsätta men i en dämpad takt, 33% av företagen planerar att minska sin personal medan 15% aviserar nyanställningar. 

- Nedgången i den totala sysselsättningen ser tyvärr ut att fortsätta efter årsskiftet, fast i lägre takt än under senaste halvåret. Trots allt finns rekryteringsbehov, exempelvis uppger nära hälften av datakonsulterna att de behöver anställa, säger Lars-Olov Söderström.