Norrlandsfonden sammanfattar rekordåret 2016

Norrlandsfonden sammanfattar rekordåret 2016

Välkomna att ta del av Norrlandsfondens verksamhet 2016 – ett år då vi hade rekordartad efterfrågan. I årsredovisningen lyfter vi fram några av de företag som vi under året haft nöjet att finansiera. Vi berättar också om intressanta möten och aktiviteter som vi arrangerat. I hållbarhetsredovisningen får du en inblick i det ambitiösa hållbarhetsarbetet inom Norrlandsfonden.

Den goda konjunkturen under 2016 medförde ett stort behov av kapital i norrländska företag. Norrlandsfonden beviljade under året 450 miljoner i krediter. Det är den högsta volymen under de 56 år som Norrlandsfonden verkat i regionen. Lånen har i kundföretagen skapat förutsättningar för investeringar och utökat rörelsekapital på drygt 2,5 miljarder kronor.

Norrlandsfonden har under året fått närmare etthundra för fonden helt nya kunder och det med en god spridning i branscher och över den norrländska geografin.

- Min bedömning är att behovet av Norrlandsfondens topplån växt i en kreditmarknad påverkad av ökade regleringskrav på bankerna, säger Norrlandsfondens styrelseordförande Tomas Lejon.

En annan intressant aspekt av årets verksamhet är att det i de enskilda finansieringsuppläggen finns allt mer av externt tillfört ägarkapital. Här kan vi se tydliga tecken på en vitaliserad norrländsk riskkapitalmarknad. Särskilt glädjande är det ökade antalet s.k. affärsänglar som valt att investera i Norrlandsfondens kundföretag.

- En mycket positiv utveckling där kapital, kompetens och affärskontakter ofta går hand i hand, säger Lars-Olov Söderström vd Norrlandsfonden.

Norrlandsfonden kan redovisa en fortsatt stark ekonomi trots att det låga ränteläget resulterar i lägre intäkter. Den stabila balansräkningen är en viktig grundförutsättning för ett fortsatt risktagande i enskilda engagemang och för att utgöra en utvecklingskraft för regionen.

- Mycket positivt i det sammanhanget är det under året inledda samarbetet med den Europeiska Investeringsfonden, EIF, som ger Norrlandsfonden möjlighet till riskdelning i finansieringen av tillväxtföretag. Ett för Norrlandsfonden strategiskt samarbete och ett bra exempel på hur norrländska företag får en praktisk nytta av Sveriges medlemskap i den europeiska unionen säger Tomas Lejon.

Norrlandsfonden har under året ytterligare höjt ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet. Den mest väsentliga hållbarhetspåverkan som Norrlandsfonden har är via kreditgivningen.

- Alla lånebeslut inkluderar numera en hållbarhetsanalys säger Lars-Olov Söderström. Vidare har Norrlandsfondens kapitalförvaltning tydligare styrts till hållbara fonder som uttryckligare tar hänsyn till etik, miljö och samhället avslutar Lars-Olov Söderström.

Du kan läsa hela Årsredovisningen med bilagor på Norrlandsfondens hemsida