Ljusnande tider för de norrländska företagen

Ljusnande tider för de norrländska företagen

​Läget för tillverkningsindustrin är fortsatt starkare än normalt i samtliga län. I Gävleborg och Norrbotten sjönk dock konfidensindikatorerna för industrin, medan de förbättrades i övriga län. Detaljhandeln steg på bred front och är den enda bransch som uppvisar ett mycket starkt läge.

Läget för tillverkningsindustrin är fortsatt starkare än normalt i samtliga län. I Gävleborg och Norrbotten sjönk dock konfidensindikatorerna för industrin, medan de förbättrades i övriga län. Detaljhandeln steg på bred front och är den enda bransch som uppvisar ett mycket starkt läge. Byggsektorns konfidensindikatorer försvagades i samtliga län utom Gävleborg, medan privata tjänstenäringar ligger kvar på en nivå som starkare än normalt, konstaterar Lars-Olov Söderström, vd, Norrlandsfonden.

Trenden för Norrland fortsätter att gå åt samma håll som den i riket. Den senaste två kvartalen har dock utvecklingen varit klart starkare i riket än i Norrland, vilket innebär att riket nu har en konfidensindikator som indikerar ett mycket starkare läge än normalt. Framförallt är det en starkare utveckling för tillverkningsindustrin och detaljhandeln som är orsaken till det bättre läget i landet i stort jämfört med Norrland.

Hela listan:

1. Västerbotten
Konfidensindikatorn förstärktes kraftigt under det sista kvartalet 2015 och läget är nu strax under nivån att klassas som mycket starkt. Samtliga branscher utom byggsektorn stärktes, som dock fortfarande har ett starkare läge än normalt. Detaljhandeln förstärktes och konfidensindikatorn är strax under nivån att klassa läget som mycket starkt. Tillverkningsindustrin och tjänstesektorn förstärkte också sina konfidensindikatorer.

2. Norrbotten
Läget i länet försvagades något det senaste kvartalet, men var ändå strax under gränsen för att klassas som mycket starkt. Detaljhandeln fortsatte i likhet med föregående mätning att stärkas och läget är nu mycket starkt. Tillverkningsindustrin gjorde istället mindre positiva bedömningar av läget för andra kvartalet i rad. Läget är dock fortfarande starkare än det historiska snittet. Också byggsektorn försvagades under det senaste kvartalet. Privata tjänstenäringars konfidensindikator steg marginellt och läget är nu strax under nivån att klassas som mycket starkt.

3. Gävleborg
Konfidensindikatorn för företagen i Gävleborg faller tillbaka i denna mätning, från att vid föregående kvartal uppvisat ett mycket starkt läge. Fortfarande är dock läget starkt. Byggsektorn och detaljhandeln förbättrar sina konfidensindikatorer till ett mycket starkt läge. Privata tjänstenäringarna försvagas istället i denna mätning. Tillverkningsindustrins konfidensindikator backar också jämfört med föregående kvartal. Företagen är väsentligt negativare till orderstockarnas storlek och i sina förväntningar på produktionsvolymen framöver.

4. Jämtland
Stämningsläget i länet försämrades till följd av att alla branscher utom industrin backade. Konfidensindikatorn för det totala näringslivet är dock fortfarande klart över det historiska snittet. De privata tjänstenäringarna och byggsektorn i Jämtland försvagades, till följd av att företagen var mindre positiva till hur efterfrågan utvecklat sig. I motsats till i övriga län och i riket i stort rapporterade detaljhandeln om ett försvagat läge jämfört med föregående mätning.

5. Västernorrland
Länet har tillsammans med Jämtland det svagaste läget, dock är läget fortsatt starkare än normalt för samtliga branscher.Detaljhandelns konfidensindikator har förbättrats två mätningar i rad och läget är nu strax under gränsen för ett mycket starkt läge. Byggsektorn försvagades istället relativt kraftigt i den senaste mätningen.Tillverkningsindustrin lyfte sin konfidensindikator kraftigt jämfört med föregående mätning.De privata tjänstenäringarnas läge var fortsatt starkare än normalt.