Ljuset dämpat i Norrland – dock inget mörker i sikte

Ljuset dämpat i Norrland – dock inget mörker i sikte

​Norra Norrland håller lågkonjunkturen stången även om det skett en tydlig inbromsning sedan förra mätningen. Högst på topplistan ligger Västerbotten med en stark bygg- och handelssektor. Norrlandsfondens konjunkturbarometer 2012 visar också att Norrland som helhet tuffar på riktigt bra, i princip råder normalkonjunktur även om skillnaderna mellan länen är stora.

Norra Norrland håller lågkonjunkturen stången även om det skett en tydlig inbromsning sedan förra mätningen. Högst på topplistan ligger Västerbotten med en stark bygg- och handelssektor. Norrlandsfondens konjunkturbarometer 2012 visar också att Norrland som helhet tuffar på riktigt bra, i princip råder normalkonjunktur även om skillnaderna mellan länen är stora. - Läget är sämre i södra delen av Norrland och bättre i norra delen enkelt uttryckt, säger Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

Norrlandsfondens konjunkturbarometer presenteras i samarbete med SCB. Barometern presenterar än en gång en analys av nuläget hos Norrlands näringsliv, på länsnivå och bransch. Årets barometer presenteras i en orostid på marknaden, men trots detta visar barometern att Norrland håller lågkonjunkturen stången med bäst resultat i norra Norrland. Den bransch som visar på starkast framtidstro är fastighetsbranschen.

- Fastighetsbranschen är i en positiv trend. Efterfrågan på boende och näringsfastigheter ökar. Det finns också en stark framtidstro bland fastighetsbolagen. Detta är en viktig signal om att det finns en underliggande stadig tillväxttrend på många håll i Norrland, säger Lars-Olov Söderström.

I samtliga län noteras en avmattning inom industrin och den märks tydligast i Västernorrland och Gävleborg. Det bidrar till de södra länens dystrare konjunkturbild.

- Det som bidrar till den positiva bilden i norr- och västerbotten är byggbranschen som fortfarande är hyggligt stark. Däremot ser man en tydlig förväntan om sämre tider till våren. Byggandet ligger ofta senare i konjunkturfaserna än många andra branscher.

Handeln går också bra i Norrland, framförallt sällanköpshandeln som också ser ljust på utsikterna inför våren. Handeln är särskilt stark i Norr- och Västerbotten. Turismen har ett stabilt konjunkturläge och speciellt i Jämtland, där turismen är en tongivande näring, inväntas våren med tillförsikt.

Även konsulterna inom "uppdragsverksamhet” upplever en god konjunktur med framförallt IT-konsulterna som dominerar. Däremot har problemen med överhettningstendenser och personalbrist dämpats. Till våren räknar IT-konsulterna att det blir full fart igen!

Den bransch som har det överlägset jobbigast är trävaruindustrin och framförallt renodlade sågverk. Sågverksindustrin noterar ett konjunkturindex på -87 för Norrland som helhet, vilket är riktigt dystert.

- Trävaruindustrin, i botten på listan, har det riktigt kämpigt med tunna orderböcker och en dyster syn även på utsikterna för våren. Denna starkt exportberoende bransch har också en stark kronkurs att kämpa mot. En stark kronkurs försämrar möjligheterna att konkurrera internationellt, konstaterar Söderström.