Fortsatt starkt läge i Norrland

Fortsatt starkt läge i Norrland

​Norrländska konjukturen är fortsatt starkare än normalt med Jämtland som det enda län som stärkt sitt läge. Övriga län har i olika utsträckning försvagats men alla fem ligger kvar inom spannet som indikerar ett starkare läge än normalt. Norrlandsfonden rapporterar om detta i Norrlandsbarometern som publiceras idag.

Norrländska konjukturen är fortsatt starkare än normalt med Jämtland som det enda län som stärkt sitt läge. Övriga län har i olika utsträckning försvagats men alla fem ligger kvar inom spannet som indikerar ett starkare läge än normalt. Norrlandsfonden rapporterar om detta i Norrlandsbarometern som publiceras idag.

Trenden för Norrland fortsätter att sammanfalla med den i riket. Vid föregående analyser har dock ett mycket starkt läge för detaljhandeln i riket och också för tillverkningsindustrin bidragit till ett starkare läge jämfört med i Norrland. Dessa skillnader har nu utjämnats i den senaste mätningen, vilket gör att lägesbedömningen för det totala näringslivet i riket är densamma som för Norrland.

- Generellt gäller att samtliga län med marginal signalerar ett starkare läge än normalt. Branschvis är utvecklingen i Norrland likartad med den i riket i stort. Tillverkningsindustrin och byggsektorn förbättrar konfidensindikatorerna, medan det motsatta gäller för privata tjänstenäringarna. Detaljhandeln ligger kvar på en oförändrat stark nivå. Den största skillnaden mot riket är att tillverkningsindustrin på riksnivå kom in svagare än vid föregående mätning, medan den stärktes i Norrland, konstaterar Norrlandsfondens VD Lars-Olov Söderström.

Gävleborg

Byggsektorn signalerade om en kraftig förstärkning och ett redan tidigare mycket starkt läge förbättrades ytterligare. Detta framförallt till följd av positivare bedömningar av orderstockarna. Övriga branscher försvagades. Det tidigare mycket starka läget för detaljhandeln försvagades till följd av negativare bedömningar av både utfall och förväntningar på försäljningsvolymen.

- Tillverkningsindustrin försvagades också marginellt och konfidensindikatorn ligger bara strax över det historiska snittet och väsentligt lägre än industrin i övriga län. Detta främst till följd av lägre förväntningar på produktionsvolymen framöver och generellt svaga bedömningar av orderstockarna, även om företagen var något mindre negativa till orderstockarna jämfört med tidigare, säger Söderström.

Västernorrland

Tillverkningsindustrin fortsätter i likhet med föregående mätning att kraftigt förstärka sin lägesbedömning och är nu med stor marginal över gränsen för ett mycket starkt läge. Industriföretagen har blivit väsentligt mer positiva till orderstockarnas storlek, i sina bedömningar av varulagrens storlek och i sina förväntningar på produktionsvolymen framöver. Detaljhandelns konfidensindikator är fortfarande stark, men har försämrats något från ett tidigare mycket starkt läge. Detta till följd av något mindre positiva bedömningar av hur försäljningen utvecklats och också förväntningar på försäljningsvolymen kommande kvartal.

Privata tjänstenäringar försvagades. Generellt har tjänsteföretagen i länet varit mer negativa till både utfall och i sina förväntningar på utvecklingen av efterfrågan framöver.

Byggsektorn lyfte sin konfidensindikator jämfört med föregående mätning, från ett tidigare svagare läge än normalt.

- Byggföretagen var väsentligt mer optimistiska i sin syn på orderstockarna jämfört med föregående mätning. Däremot var man något mindre positiva till utvecklingen av antalet anställda framöver, säger Söderström.

Jämtland

Som enda län stärktes stämningsläget i Jämtland. Samtliga branscher förbättrade sina konfidensindikatorer. Tillverkningsindustrin och byggsektorn signalerade ett mycket starkt läge, medan detaljhandeln och privata tjänstenäringar signalerade ett starkare läge än normalt.

-Tillverkningsindustrin stärkte sitt sedan tidigare mycket starka läge. Framförallt förbättrade industriföretagen sina bedömningar av storleken på orderstockarna, säger Söderström.

I motsats till i övriga län och riket stärktes även de privata tjänstenäringarna i Jämtland. Framförallt var tjänsteföretagen positivare i sina bedömningar av hur efterfrågan varit det senaste kvartalet.

Byggsektorn rapporterade om ett mycket starkt läge. Kraftigt positivare syn på orderstockarnas storlek drog upp stämningsläget. Även detaljhandeln stärktes till följd av en mer positiv syn på varulagrens storlek. Handlarna gjorde dessutom oförändrat positiva bedömningar av hur efterfrågan varit senaste kvartalet och i sina förväntningar på densamma.

Västerbotten

Stämningsläget i länet försämrades framförallt till följd av den största branschen privata tjänstenäringar försämrades kraftigt. De privata tjänsteföretagen var mycket negativa både till hur verksamheten utvecklats och hur efterfrågan varit det senaste kvartalet. Däremot var man relativt positiva i sina bedömningar av hur efterfrågan kommer att utvecklas kommande kvartal. Även byggföretagens lägesbedömning försämrades. Byggarna var mer negativa framförallt till hur antalet anställda kommer att utvecklas. Dessutom var man mer negativa till orderstockarnas storlek.

Tillverkningsindustrins lägesbedömning var dock mycket positiv och branschen signalerade ett mycket starkare läge än normalt. Till detta bidrog en något mer positiv syn på orderstockarna men framförallt en mer positiv bedömning av färdigvarulagrens storlek.

- Även detaljhandeln stärktes marginellt och indikerar ett mycket starkare läge än normalt. Handlarna gjorde relativt oförändrade positiva bedömningar på samtliga frågor utom i bedömningarna av färdigvarulagrens storlek, där man var väsentligt positivare än tidigare, säger Söderström.

Norrbotten

Läget i länet försvagades något det senaste kvartalet, men är fortsatt starkare än normalt. Detaljhandeln och tillverkningsindustrin indikerade ett mycket starkt läge. Detaljhandelns mycket starka läge är i princip oförändrat från föregående kvartal. Handlarna var positivare till varulagrens storlek men något negativare till utfallet av försäljningen och i sina förväntningar på densamma. Tillverkningsindustrins lyft berodde på en mer positiv syn på orderstockarnas storlek.

- I likhet med övriga län föll privata tjänstenäringars lägesbedömning. Detta berodde framförallt på mindre optimistiska bedömningar av hur efterfrågan kommer att utvecklas kommande kvartal. Tjänsteföretagen var också mindre positiva än tidigare till hur efterfrågan utvecklats.

Också byggsektorn försvagades under det senaste kvartalet. Byggarna var dock positivare i sin syn på orderstockarnas storlek, däremot var man negativa till hur antalet anställda kommer att utvecklas, vilket totalt sett drog ned konfidensindikatorn, avslutar Söderström.